LSD Nedir? Lsd hakkında bilgi

Kullanan kişinin zaman, mekân ve kendi hakkındaki hislerini değiştiren bir
kimyevi madde. Teknik olarak asıl adı "Lizerjik asid dietilamid tartarat"dır. 1938 yılında Isveçli kimyacı Albert Hafmann tarafından, çavdar taneleri üzerinde yetişen zehirli bir mantar olan ergot'un ihtiva ettiği lizerjik asitden sentez edilmiştir.
5 yıl sonra yine Hafmann, maddenin beyin üzerindeki etkilerini bir rastlantı sonucu keşfetmiştir. O zamandan beri LSD üzerinde derin araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, beyin hücrelerinin birbirleriyle olan kimyevi ilişkilerinin tabiatı hakkında yeni bilgiler kazandırmıştır.
Önceleri alkolikler ve çeşitli psikiyatrik vakâlar üzerinde tedaviyi hızlandırmak gayesiyle kul lanılmış, fakat ilâç olarak kabul edilmemiştir. 1961 den bu yana batının uyuşturucu müptelası gençliği tarafından kullanılagelmektedir. Bunlar LSD ye asid derler.
ABD'de 1,2 milyon kişi ve bunların içinde sayılan yüzde 4-9 nisbetinde kolej talebesi LSD kullanmıştır. Haftada bir iki tane alanlar da vardır. Bunlara "asidkafa" derler. Bu rakamlar 1960'lı yıllardan bu yana yükselmektedir. Batıda ilkokul talebeleri arasında dahi yayılmaktadır.
LSD; düşünceleri, duyguları, zaman, mekân ve benlik idrakini değiştirir. Görme duyusundaki değişiklikler, renklerin V2 derinliğin yoğunlaşması şeklindedir. Görülen nesnelerin aşırı bir manalılık ifâde ettiği söylenir. Zaman sanki yavaşlamıştır. Düşünceler rüya gibi, duygular ise yumuşaklık ve şiddet arasında gidip gelicidir. Kişilik değişmiş bulunur. Hayaller, hezeyanlar ve hariçte mevcut olmayan şeylerin idraki (halüsinasyon) hasıl olur. 75 ile 150 mikrogram dozlar bu halin 6 ile 12 saat devamına yol açar.
Müptelânın gözbebekleri geniş, yüzü kızarmış, kol ve bacakları titremektedir.
LSD kullananlar bir müddet kullanmasalar, hayatın hakikatleriyle zorlandıklarında sanki LSD almış gibi krizler geçirirler. Müzmin endişe (krOnik anksiete) ve sürekli şizofreni benzeri psikozlar da LSD kulanmanın ihtilâtlarındandır (komplikasyon).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder